«Koun' - sergo» — female headgear. Udmurts. Vyatka province. Late 19th - early 20th cen.

«Koun' - sergo» — female headgear. Udmurts. Vyatka province.  Late 19th - early 20th cen.