Brides dress. Karakalpaks. Syr Darya oblast. Late 19th century. RME archive

Brides dress. Karakalpaks. Syr Darya oblast. Late 19th century. RME archive