Bear mask. Moldovans. Chernovitskaya oblast, Gloubov region. Mid-20th century

Moldovans. Chernovitskaya oblast, Gloubov region. Mid-20th century